Lineups | Duration: 56:39:06 | Players: 16

Place Name Score
1 XiaoT#11155 4 - 0
2 DragonMan#11898 3 - 1
3 Tianming#11235 2 - 1
3 ZloyGruzin#1131 2 - 1
5 GivePLZ#1852 1 - 1
5 JheickWeiss#1171 1 - 1
5 nemutagenaku#1146 1 - 1
5 sherlock#13175 1 - 1
9 Dasuap#1406 0 - 1
9 DOLGALLERY#1496 0 - 1
9 Fruit#11491 0 - 1
9 Furyhunter#11706 0 - 1
9 jiuqianyu#1407 0 - 1
9 levik#11922 0 - 1
9 VKxhx#1782 0 - 1
9 WEStone#11539 0 - 1